Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

III. ZAKRES I CELE DZIAŁALNOŚCI (PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI)

 Główne cele

1. Punktem odniesienia i inspiracją dla celów i zadań realizowanych w szkole jest chrześcijańska wizja człowieka.

2. Główną zasadą pracy szkoły jest uszanowanie prymatu osoby nad działaniem. Podmiotem działań szkoły jest uczeń – a nie klasa, osoba ludzka – a nie zbiorowość. Praca wychowawcza i dydaktyczna domaga się od nauczycieli i wychowawców przede wszystkim indywidualnych kontaktów z uczniami. W wychowaniu i dydaktyce, praca z klasą nigdy nie zastąpi wartości indywidualnego spotkania z uczniem.

3. Celem szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju ucznia, zgodnie z chrześcijańską, personalistyczną koncepcją osoby ludzkiej. Rozwój ten dokonuje się w następujących płaszczyznach:

        - płaszczyzna formacji fizycznej;

        - płaszczyzna formacji społecznej;

        - płaszczyzna formacji kulturowej (w tym rozwój intelektualny);

        - płaszczyzna formacji moralnej;

4. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone przepisami prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem, w sposób harmonijny traktując je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne.

Cele dydaktyczne

W pracy dydaktycznej szkoła kładzie nacisk na:

1. zapewnienie możliwości zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności, na poziomie umożliwiającym uczniom kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia, realizując co najmniej ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

2. indywidualizację kształcenia realizowaną stosownie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania;

3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych ucznia;

4. problemowe poznawanie praw i zjawisk;

5. rozumienie przekazywanej wiedzy;

6. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

7. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie;

8. rozbudzanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra;

9. kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw;

10. wprowadzanie ucznia w świat nauki, kultury i sztuki;

11. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i udzielaniem pierwszej pomocy;

12. prowadzenie edukacji regionalnej;

13. prowadzenie edukacji ekologicznej;

14. kształtowanie postawy przedsiębiorczości i zaradności, w powiązaniu z jej moralnymi aspektami i poczuciem służby drugiemu człowiekowi;

15. przygotowanie ucznia do wyboru kierunku dalszej nauki i zawodu, poprzez prowadzenie systemu doradztwa zawodowego;

16. rozbudzanie u uczniów potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć wychowania fizycznego, organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, różnych form współzawodnictwa sportowego.

Cele wychowawcze

W pracy wychowawczej szkoła troszczy się o:

1. osobowy, indywidualny kontakt z uczniem, jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób wychowania;

2. kształtowanie zdrowego środowiska wychowawczego, jako wspólnoty szkolnej opartej na relacjach osób;

3. wspieranie wychowawczej roli rodziny;

4. kształtowanie postaw i umiejętności społecznych ucznia;

5. formację do prawdziwej miłości, jako bezinteresowną służba na rzecz innych;

6. kształtowanie u uczniów samodzielności w dążeniu do dobra;

7. naukę samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności;

8. wychowanie do odkrywania i poszanowania dobra wspólnego, jakim są rodzina, klasa, szkoła, wspólnota Kościoła, Ojczyzna, świat przyrody, dobra kultury i dobra materialne;

9. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich i dobra wspólnego;

10. kształtowanie u uczniów postawy dialogu;

11. kształtowanie miłości Ojczyzny i poczucia odpowiedzialności za nią;

12. kształtowanie poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;

13. poznawanie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego (w tym moralnych) oraz sposobów obrony przed nimi.

Opieka

W działaniach opiekuńczych szkoła dąży do skutecznego zapewnienia uczniom przebywającym pod jej opieką bezpieczeństwa oraz właściwych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego poprzez:

1. zapewnienie bezpieczeństwa osobowego, rozumianego jako poczucia bycia akceptowanym i przyjętym we wspólnocie ze wszystkimi swoimi słabościami, talentami i potrzebami;

2. udzielanie uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i intelektualnych ucznia oraz troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;

4. kształtowanie u uczniów świadomości, że zdrowie jest darem Boga i nie mamy prawa go niszczyć;

5. uświadamianie uczniom związku między duchowym, a psychicznym i fizycznym zdrowiem człowieka;

6. odpowiednią organizację zajęć, przerw, wyjazdów szkolnych oraz zorganizowanego dowozu do szkoły:

a/ wychowawcy klas zapoznają uczniów z obowiązującymi ich zasadami bezpieczeństwa, 

b/ nauczyciele opracowują regulaminy pracowni, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej i zapoznają z nimi uczniów,

c/ za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć, zarówno w obiektach szkoły, jak i poza nimi, odpowiadają prowadzący je nauczyciele,

d/ za bezpieczeństwo uczniów podczas drogi na zajęcia odbywające się poza siedzibą szkoły odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły

e/ za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele pełniący dyżury, zgodnie z harmonogramem i wyznaczonym zakresem. W salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach nieprzeznaczonych do spędzania przerw, uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką pracownika szkoły, który odpowiada za ich bezpieczeństwo,

f/ za bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych dowozów do szkoły odpowiadają wyznaczeni przez dyrektora szkoły opiekunowie,

g/ za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek, warsztatów, rekolekcji i innych wyjazdowych form zajęć odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Kierownik wycieczki zapoznaje uczestników z regulaminem wyjazdu oraz przygotowuje i przedstawia dyrektorowi szkoły dokumentację zgodną z przepisami dotyczącymi organizacji turystyki krajowej i zagranicznej;

7. planowanie lekcji i innych zajęć z uwzględnieniem zasad higieny nauki i pracy;

8. wyposażenie i utrzymywanie budynku szkoły wraz z należącym do niego otoczeniem w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;

9. zapewnienie uczniom możliwości całorocznego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;

10. zapewnienie bieżącej opieki zdrowotnej nad uczniem, sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną lub ośrodek zdrowia, zgodnie z podpisaną umową lub zasadami opieki zdrowotnej dotyczącymi placówek oświatowych w miejscu funkcjonowania szkoły;

a/  w sytuacji, gdy doszło do wypadku należy niezwłocznie udzielić poszkodowanej osobie pierwszej pomocy i wezwać służby medyczne (np. pogotowie ratunkowe), powiadomić dyrektora szkoły, rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ciężkiego wypadku, również pracownika BHP i organ prowadzący;

11. organizowanie dla pracowników szkoły stosownych szkoleń w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

12. zobowiązanie wszystkich osób przebywających na terenie szkoły do stosowania się do ustanowionych przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły;

13. zabezpieczenie szkolnych urządzeń z dostępem do Internetu przed możliwością korzystania za ich pośrednictwem z niepożądanych treści;

14. propagowanie zdrowego stylu życia i nauki;

15.organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie szkoły;

16. organizowanie dla uczniów wyjazdów prozdrowotnych i wypoczynkowych;

17. organizowanie lub świadczenie pomocy socjalnej, korzystając z posiadanych możliwości;

18. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym warunków uwzględniających realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przepisach prawa.

 

Profilaktyka

Szkoła prowadzi działania profilaktyczne wobec uczniów poprzez:

1. wzmacnianie więzi uczniów z rodzicami;

2. budowanie wspólnoty szkolnej, jako zdrowego środowiska wychowawczego, przyjaznego uczniom;

3. głębszy, życzliwy kontakt między nauczycielem i uczniem;

4. umieszczenie osoby i jej integralnego rozwoju w centralnym punkcie pracy edukacyjnej i wychowawczej;

5. przyjęcie i akceptację ucznia z jego zaletami i trudnościami;

6. dostrzeganie i zaspokajanie codziennych potrzeb ucznia;

7. dostrzeganie i zaradzanie trudnościom ucznia;

8. dostosowanie treści, metod i form kształcenia do możliwości ucznia;

9. indywidualne rozmowy z uczniem, motywujące go do podjęcia konstruktywnych postanowień osobistych;

10. rozbudzanie zainteresowania własnym rozwojem;

11. przekazywanie właściwej i obiektywnej orientacji moralnej;

12. zakorzenienie wartości moralnych i społecznych (patriotyzm, wrażliwość na potrzeby innych, szacunek dla dobra wspólnego);

13. wiarygodność nauczycieli, którzy sami spełniają kryteria wymagania proponowane uczniom;

14. jednolity system oddziaływań wychowawczych;

15. jasne określenie wymagań i konsekwencji nieprawidłowego zachowania oraz zdecydowane reagowanie wobec zaistniałego zła;

16. organizację pracy szkoły, która angażuje wszystkich uczniów w realizację podejmowanych zadań;

17. stosowanie metod nauczania inspirujących i wzmacniających zainteresowanie nauką;

18. obecność treści profilaktycznych i wychowawczych w nauczaniu różnych przedmiotów;

19. wspieranie działań konstruktywnych grup rówieśniczych działających w ramach, na przykład harcerstwa, ruchów religijnych, wolontariatu, turystyki  i sportu;

20. szkolenia nauczycieli, które mają na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych;

21. realizację programów edukacyjnych dla rodziców;

22. diagnozowanie problemów szkoły i podejmowanie planowych działań zaradczych, które powinny prowadzić do eliminacji czynników ryzyka;

23. zapraszanie specjalistów na zebrania rady pedagogicznej i spotkania z rodzicami;

24. współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;

25. korzystanie, w formie uzupełnienia, z programów profilaktycznych spójnych z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły,

26. monitorowanie i ocenianie podjętych działań.

 

Metadane

Data publikacji : 09.02.2021
Data modyfikacji : 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Nawacka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Nawacka

Opcje strony

do góry