Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

IV. ORGANIZACJA I ORGANY PRZEDSZKOLA

Organizowanie pracy przedszkola

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa:

- arkusz organizacji przedszkola;

- plan pracy przedszkola;

- przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji roku szkolnego oraz kalendarz roku szkolnego, ogłaszany przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

- liczbę oddziałów poszczególnych grup;

-  liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

-  dla poszczególnych oddziałów:

 1. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii
 3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
 4. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący przedszkola może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych (w szczególności obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych),
 5. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora przedszkola,

- liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

-  liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

-  liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;

- ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

4. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może w trakcie roku szkolnego dokonać zmian w arkuszu organizacji przedszkola.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, dyrektor przedszkola ustala tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz optymalnych warunków integralnego rozwoju dzieci.

6. Organizację oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, następnie nauczyciele tworzą dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

7. Za opracowanie, aktualizację i realizację planu pracy przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola.

8. Plan pracy przedszkola zatwierdza rada pedagogiczna.

9. Plan pracy przedszkola jest uporządkowanym zapisem przewidzianych w roku szkolnym wydarzeń i działań, poprzez które w praktyce realizowane są cele przedszkola ujęte w Statucie, Programie Wychowawczym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Misji Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i spójnym z nimi Programie Wychowawczo – Profilaktycznym przedszkola.

10. Plan pracy przedszkola zawiera obszary obejmujące cele przedszkola, przewidziane wydarzenia i działania, terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne za nie.

11. Plan pracy przedszkola obejmuje następujące obszary:

- integralny rozwój nauczyciela, w płaszczyznach formacji fizycznej, społecznej, kulturowej, moralnej;

- realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uwzględniających integralny rozwój ucznia w płaszczyznach formacji fizycznej, społecznej, kulturowej, moralnej;

- budowanie wspólnoty przedszkola;

- wspieranie wychowawczej roli rodziny;

- nadzór dyrektora przedszkola nad jej całościowym funkcjonowaniem;

- rozwój i zabezpieczenie bazy materialnej;

- promocja przedszkola i organizacja naboru;

- współpraca ze środowiskiem lokalnym;

- inne, istotne dla pracy przedszkola.

12. Do innych, podstawowych szkolnych dokumentów związanych z planowaniem pracy należą: Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, Kalendarium przedszkola,  Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

13. Wszystkie przedszkolne dokumenty dotyczące planowania pracy powinny być spójne z Planem pracy przedszkola i Planem nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

14. Podstawowe terminy roku szkolnego wynikają z przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji roku szkolnego, kalendarza roku szkolnego ogłaszanego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

15. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze przedszkola prowadzi przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

16. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne przedszkola, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze do 8 dni. Mogą one być ustalone w:

- inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy przedszkola lub potrzebami społeczności lokalnej.

17. Dyrektor przedszkola, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

18. Do dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w p. 16 nie zalicza się rekolekcji wielkopostnych.

19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w p. 16 dyrektor przedszkola może ustalić inne, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla całego przedszkola lub wskazanych oddziałów:

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

- za zgodą organu prowadzącego;

- pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

20. Do szczególnie uzasadnionych przypadków, w których dyrektor przedszkola może ogłosić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w p. 19 należą: skrajnie trudne warunki atmosferyczne, poważne awarie techniczne dotyczące budynku przedszkola, absencja dzieci lub nauczycieli w skali uniemożliwiającej prowadzenie zajęć, wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, inne uniemożliwiające prowadzenie zajęć.

21. W przypadku dodatkowych dni wolnych od zajęć, o których mowa w p. 16 i 19, w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału dzieci w tych zajęciach.

22. Liczba dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinna wynikać z faktycznych potrzeb przedszkola i nie może negatywnie wpływać na prawidłową realizację procesu dydaktyczno- wychowawczego.

23. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

 

Jednostki organizacyjne przedszkola

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie grupowym– lekcyjnym, w którym grupę stanowią dzieci uczęszczający do oddziałów jednego poziomu.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, w którym realizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.

4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.

5. Obowiązkowe i pozalekcyjne zajęcia edukacyjne realizowane są również w grupach:

- międzyoddziałowych;

- międzyklasowych;

- wydzielonych z oddziałów, na przykład: koła (przedmiotowe, zainteresowań, charytatywne), zespoły (taneczne, muzyczne, teatralne), kluby (sportowe, dyskusyjne);

powstałych w wyniku podziału oddziału, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oświatowego.

6. Powołuje się je w oparciu o:

- osobisty wybór dzieci wynikający z indywidualnych zainteresowań lub potrzeb;

- liczbę dzieci;

- specyficzne potrzeby dzieci.

7. Liczbę dzieci w oddziałach i innych grupach określają przepisy prawa oświatowego oraz organ prowadzący, w momencie zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola.

8. Zajęcia obowiązkowe mogą być realizowane również jako nauczanie indywidualne, na podstawie stosownego orzeczenia, zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola.

9. Zajęcia w oddziale przedszkolnym mogą być realizowane również jako indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, na podstawie stosownego orzeczenia, zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola.

10. Oddział integracyjny może liczyć nie więcej niż 20 dzieci, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

11. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym może być wyższa niż w p. 10, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.

12. W uzasadnionych przypadkach w oddziałach integracyjnych można zatrudnić do pomocy drugiego nauczyciela.

 

Formy pracy przedszkola

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:

- obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

- obowiązkowe zajęcia edukacyjne z: religii;

- dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

- inne zajęcia.

2. Organizacyjną formą zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest lekcja.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 15 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w grupach ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

6. Godzina prowadzona przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

7. Czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

- z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut.

8. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

10. Godzina zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim trwa 60 minut.

11. Godzina zajęć  prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut.

12. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w p. 11, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem  ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

13. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, o których mowa w p. 1 organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną (specjalistyczną), od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.

14. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w przedszkolu sprawuje pomoc nauczyciela.

15. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą być prowadzone w systemie innym niż lekcyjny, na przykład w postaci: rekolekcji, dni skupienia, uroczystości, zabaw dydaktycznych, warsztatów, prezentacji, konkursów, zajęć integracyjnych, lekcji muzealnych, teatralnych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, zawodów, chóru, wycieczek, zielonych szkół, rajdów i wypraw turystycznych.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), jako pierwszymi wychowawcami, odpowiedzialnymi za dziecko.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta może być udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na:

- rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

- rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

- rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;

- zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

- wspieraniu jego potencjału rozwojowego;

- stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

6. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

z niepełnosprawności;

-z niedostosowania społecznego;

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- z zaburzeń zachowania lub emocji;

- ze szczególnych uzdolnień;

- ze specyficznych trudności w uczeniu się;

- z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

- z choroby przewlekłej;

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

- z niepowodzeń edukacyjnych;

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:

- przez nauczyciela (w tym wychowawcę) w trakcie bieżącej pracy z uczniem;

- przez nauczycieli i specjalistów, poprzez zintegrowane działania;

- a także w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 4. zajęć specjalistycznych,
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 7. porad i konsultacji,
 8. warsztatów.

8. W przedszkolu dąży się do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o uporządkowane i spójne działania wszystkich nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

9. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z dziećmi, która ma na celu rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

10. W przypadku stwierdzenia, że uczeń, ze względu na trudności lub szczególne uzdolnienia i zainteresowania, wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę klasy i dyrektora przedszkola.

11. Jeżeli dyrektor przedszkola stwierdzi taką potrzebę, osobiście lub poprzez wychowawcę grupy informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, oraz we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli oraz bieżącej pracy z uczniem.

12. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w p. 7, dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy mogą być realizowane po zatwierdzeniu przez organ prowadzący. O powyższym pisemnie informuje rodziców ucznia.

13. Nauczyciele i specjaliści realizujący zajęcia w formach, o których mowa w p.7 oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

14. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że udzielana w przedszkolu pomoc nie poprawia w wystarczającym stopniu funkcjonowania dziecka, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

15. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, skierowany do poradni psychologiczno – pedagogicznej, powinien zawierać informacje o:

- rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

- występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szczególnych uzdolnieniach dziecka;

- działaniach i formach pomocy podjętych przez nauczycieli, wychowawcę i specjalistów, w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu oraz okresie ich udzielania i uzyskanych efektach;

- wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

16. Dyrektor przedszkola informuje wychowawcę grupy, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole o wynikach diagnozy przeprowadzonej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz:

- dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutyczne;

- dla dziecka posiadającego opinię organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski i zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

17. Jeżeli działania podejmowane na podstawie diagnozy poradni psychologiczno – pedagogicznej wpływają na kształt arkusza organizacji przedszkola lub w inny sposób powodują skutki finansowe, dyrektor przedszkola uzgadnia je z organem prowadzącym przedszkole.    

18. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana i udzielana również we współpracy z: organem prowadzącym, innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

19. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i instytucjami, o których mowa w p. 18, może być podjęta na wniosek dyrektora przedszkola lub nauczyciela, rodzica, ucznia, organu prowadzącego, specjalistów i podmiotów zewnętrznych, sprawujących opiekę nad uczniem. Wniosek taki powinien być skierowany do dyrektora przedszkola i uzasadniony rzeczywistymi potrzebami dzieci rodziców lub nauczycieli.

20. Warunki współpracy z podmiotami wspomagającymi przedszkole w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uzgadnia dyrektor przedszkola.

21. W oddziale przedszkolnym może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

22. Dyrektor przedszkola organizuje wczesne wspomaganie w porozumieniu z organem prowadzącym.

23. Dyrektor przedszkola powołuje zespół wczesnego wspomagania.

24. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

25. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Wymiar godzin ustala dyrektor przedszkola w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół wczesnego wspomagania.

26. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dziećmi i jego rodziną.

27. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

28. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

 

Organizacja wolontariatu w przedszkolu

1. W przedszkolu podejmowane są działania wolontariatu.

2. Aktywność wspólnoty przedszkolnej związana z działaniami wolontariatu traktowana jest jako metoda wychowawcza poprzez którą:

- kształtuje się zdrowe środowisko wychowawcze, oparte na relacjach osób;

- stwarza się warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich i dobra wspólnego;

- uwrażliwia się na cierpienia i potrzeby innych;

- formuje się do prawdziwej miłości, jako bezinteresownej służby na rzecz innych;

- uczy się udzielania pomocy potrzebującemu bliźniemu, bez względu na jego zalety i wady;

- wychowuje się do odkrywania i poszanowania dobra wspólnego;

- kształtuje się samodzielność w dążeniu do dobra;

- kształtuje się postawy i umiejętności społeczne.

3. Inicjatywę stałych lub doraźnych, zorganizowanych działań o charakterze wolontariatu może zgłosić każdy członek wspólnoty przedszkolnej, organ przedszkola oraz organizacja działająca w przedszkolu.

4. Inicjatywę taką, wraz z celami i planem proponowanych działań oraz ich potencjalnymi wykonawcami należy przedstawić dyrektorowi przedszkola.

5. Dyrektor przedszkola, przed wyrażeniem zgody na realizację proponowanych zamierzeń, sprawdza ich kontekst prawny, możliwości ich realizacji w oparciu o zaplecze przedszkola oraz zgodność zaplanowanych celów z celami działalności przedszkola.

6. Jeżeli są to działania, które mają zostać włączone do planu pracy przedszkola, dyrektor przedszkola przedstawia je radzie pedagogicznej do zatwierdzenia.

7. Dyrektor przedszkola wyznacza nauczyciela koordynatora odpowiedzialnego za przedsięwzięcie.

8. Jeżeli działania związane z wolontariatem realizowane mają być w przedszkolu przez podmiot zewnętrzny lub we współpracy z nim, postępuje się zgodnie z ustaleniami.

9. Zasady zatrudniania w szkole wolontariuszy określa Regulamin pracowniczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

 

Zespoły nauczycieli

1. W celu skuteczniejszej realizacji zadań przedszkola przez jej pracowników pedagogicznych, dyrektor przedszkola może powoływać zespoły nauczycieli:

- na czas nieokreślony, realizujące stałe zadania (zespoły przedmiotowe, wychowawców oddziałów klasowych, organizujące pomoc psychologiczno – pedagogiczną, inne);

- na czas określony, realizujące doraźne zadania (zespoły ewaluacyjne, organizujące określone wydarzenia, promocję przedszkola, inne).

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola, na wniosek tego zespołu.

3. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może poszerzyć skład zespołu o innych nauczycieli, specjalistów i pracowników, na czas realizacji określonego zadania lub zadań. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami przedszkola.

4. Zespół powoływany na czas nieokreślony, przygotowuje plan pracy, spójny z planem pracy przedszkola.

5. Sprawozdanie z pracy zespołu odbywa się podczas zebrań rady pedagogicznej podsumowujących półrocze i rok szkolny.

 

Wychowawca grupy

1. Dyrektor  wskazuje nauczycieli pełniących funkcję wychowawców grupy.

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.

3. Nauczyciel wychowawca zajmuje się wychowankami z powierzonego mu oddziału, współpracując z rodzicami i innymi nauczycielami.

4. Do zadań wychowawczych nauczyciela wychowawcy należy:

- dbałość o kontakt indywidualny z dzieckiem, rozumiany jako prawdziwe spotkanie dzieci;

- budowanie wspólnoty grupowej, poprzez:

 1. wspieranie się w pokonywaniu trudności,
 2. życie w prawdzie, którego ważnym przejawem jest przyznawanie się do popełnionego zła,
 3. wybaczanie sobie doznanych krzywd i zranień,
 4. uznanie słabości własnej i akceptację słabości innych,
 5. poszukiwanie dobra w drugim człowieku i jego zachowaniu oraz życzliwe napominanie, prowadzące do poprawy w negatywnych sytuacjach,
 6. wspólne przeżywanie wydarzeń,
 7. odkrywanie dobra wspólnego i jego realizacja;

- kształtowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska wychowawczego w grupie;

- prowadzenie działań wychowawczych zgodnych ze statutowymi celami przedszkola, Programem Wychowawczym i Misją szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz spójnym z nimi Programem wychowawczo – profilaktycznym przedszkola;

- otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;

- współdziałanie z innymi nauczycielami i pracownikami przedszkola, w celu ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów;

- planowanie tematyki zajęć wychowawczych i prowadzenie ich;

- realizowanie przyjętych w przedszkolu, wspólnych tematów i scenariuszy zajęć prowadzonych przez wychowawcę;

- przedstawianie dzieciom i rodzicom informacji o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania;

5. Do zadań wychowawcy należy współpraca z rodzicami realizowana poprzez:

- wspieranie wychowawczej roli rodziny:

 1. szanując rodziców, jako pierwszych wychowawców swoich dzieci, i respektując ich decyzje,
 2. ochraniając i budując autorytet rodziców,
 3. kształtując postawę posłuszeństwa dziecka wobec rodziców,
 4. podejmując rozmowy indywidualne z rodzicami w celu ustalenia wspólnych zasad wychowawczych,
 5. zapraszając rodziców do wspólnej drogi wychowania zapisanej w Statucie, Programie Wychowawczym i Misji szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz spójnym z nimi Programie wychowawczo – profilaktycznym przedszkola;

- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami powierzonych sobie dzieci oraz poznawanie środowiskowych warunków funkcjonowania dziecka;

- wspólne rozpoznawanie potrzeb dzieci;

- dbałość o przepływ informacji pomiędzy przedszkolem i rodzicami;

 - organizowanie spotkań, konsultacji i zebrań z rodzicami;

- podejmowanie wspólnych działań i decyzji dotyczących życia grupy;

- współdziałanie z oddziałową radą rodziców;

- wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów dziecka;

- przedstawianie rodzicom zasad zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole, ogólnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, treści regulaminów obowiązujących w szkole.

6. Do zadań wychowawcy związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej, należy:

- obserwacja dziecka i rozpoznawanie jego indywidualnych potrzeb;

- współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

- informowanie rodziców i innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

- udział w planowaniu i koordynowaniu takiej pomocy;

- monitorowanie skuteczności udzielanej pomocy.

7. Do zadań wychowawcy związanych z kształceniem, należy:

- informowanie, na początku każdego roku szkolnego, dzieci oraz ich rodziców o ogólnych zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania;

- nadzór nad  udziałem wychowanków w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

- analizowanie osiągnięć dzieci i motywowanie ich do dalszej pracy;

- informowanie rodziców o wynikach kształcenia uzyskiwanych przez dziecko.

8. Do obowiązków organizacyjnych wychowawcy, należy:

- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, w tym: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen uczniów, wypisywanie dyplomów rocznych i ukończenia przedszkola;

- gromadzenie dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem oddziału, w tym: zwolnień i usprawiedliwień, notatek służbowych, kronik i innych materiałów dotyczących życia oddziału grupowego;

- przygotowywanie bieżących dokumentów, na przykład: list uczestników wydarzeń, opinii.

- występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi udzielenia uczniowi pomocy materialnej;

- nadzór nad frekwencją obecności dziecka w przedszkolu i usprawiedliwianie nieobecności;

- organizowanie wyjazdów i innych form życia grupowego, spójnych z planem pracy przedszkola;

- przedstawianie uczniom i ich rodzicom zasad zachowania bezpieczeństwa w szkole i treści obowiązujących w niej regulaminów;

- przygotowanie i przedstawianie informacji o funkcjonowaniu klasy oraz przebiegu podejmowanych działań, podczas klasyfikacyjnych lub podsumowujących zebrań rady pedagogicznej.

9. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.

 

Zaplecze lokalowe

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkola zapewnia:

- pomieszczenia do nauki z wyposażeniem;

- dostęp do obiektów sportowych;

- miejsce przeznaczone do wspólnych spotkań;

- gabinet logopedy

- pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

 

 

Symbole przedszkola

1. Do szczególnie chronionych atrybutów przedszkola, wobec których oczekuje się szacunku i godnego postępowania, należą: nazwa przedszkola.

2. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

3. Nazwa i symbole przedszkola mogą być używane tylko w jej kontekście.

 

Dyrektor przedszkola

1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje oraz jako pracodawca, zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, który wykonuje wobec niego również inne czynności z zakresu prawa pracy.

2. Jeżeli organ prowadzący przewidział w przedszkolu stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, dyrektor przedszkola dokonuje powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

3. Od dyrektora przedszkola wymaga się szczególnego zaangażowania w wypełnianie oczekiwań i powinności stawianych nauczycielowi, w tym troski o własny integralny rozwój, realizowany, między innymi, poprzez życie sakramentalne i modlitewne, uczestnictwo w rekolekcjach, szkoleniach formacyjno – zawodowych oraz pracę na rzecz dobra wspólnego.

4. Dyrektor przedszkola:

- odpowiada za realizację celów i zadań przedszkola;

- kieruje całokształtem działalności przedszkola, dbając o jej wysoki poziom dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy i organizacyjny oraz godnie reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

- odpowiada za realizację i przestrzeganie w szkole zapisów Statutu oraz prawa oświatowego i innych przepisów ustawowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej;

- odpowiada za realizację przez przedszkole warunków wymaganych od szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

- sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

 1. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,
 2. kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 3. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań i osiąganiu wysokiej jakości pracy, w szczególności poprzez: diagnozę pracy przedszkola, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, z uwzględnieniem potrzeb i charakteru przedszkola,
 4. monitorowanie pracy przedszkola, w tym: badanie i analiza wyników osiągnięć edukacyjnych dzieci, analiza dokumentacji przebiegu nauczania, obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola;

- organizuje rekrutację uczniów i przyjmuje ich do przedszkola;

- zapewnia warunki do integralnego rozwoju uczniów oraz ich bezpieczeństwa osobowego;

- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;

- wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

- odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

- podejmuje czynności pozwalające na zwolnienie uprawnionych uczniów z obowiązku uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, nauki drugiego języka obcego, informatyki;

- nadzoruje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci;

- w uzasadnionych przypadkach, występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia realizującego obowiązek przedszkolny, do innego przedszkola;

- jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, wykonując wobec nich czynności pracodawcy i przełożonego:

 1. zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola przyjmując osoby, które będą utożsamiać się z misją przedszkola przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania dydaktyczne i wychowawcze, zgodnie z charakterem przedszkola określonym w niniejszym Statucie,
 2. zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 3. podejmuje decyzje w sprawie przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 4. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
 5. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz na podstawie arkusza organizacyjnego, dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

- wspiera pracowników przedszkola w ich integralnym rozwoju;

- odpowiada za właściwy przebieg awansu zawodowego nauczyciela w przedszkole;

- dokonuje oceny pracy nauczycieli z uwzględnieniem realizacji misji i charakteru przedszkole;

- odpowiada za udział pracowników w szkoleniach i rekolekcjach współorganizowanych z organem prowadzącym;

- powołuje zespoły nauczycielskie;

- jest przewodniczącym rady pedagogicznej:

 1. przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,
 2. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 3. przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, w tym, w terminie do dnia 31 sierpnia, szczegółowe wyniki i wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 5. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

- stwarza warunki harmonijnej współpracy z rodzicami:

 1. szanuje rodziców – pierwszych wychowawców swoich dzieci i ich decyzje,
 2. ochrania i buduje autorytet rodziców,
 3. kształtuje postawę posłuszeństwa dziecka wobec rodziców,
 4. dba o realizację zadań przedszkola przygotowujących uczniów do życia w rodzinie,
 5. kształtuje u rodziców świadomość odpowiedzialności za przedszkole jako dobro wspólne,
 6. ukazuje rodzicom drogę wychowawczą przedszkola i zaprasza do jej podejmowania,
 7. organizuje konsultacje i spotkania z rodzicami,  
 8. organizuje dla rodziców szkolenia, warsztaty, spotkania ze specjalistami i inne formy wspierania roli rodziny w miarę posiadanych możliwości,
 9. zaprasza rodziców do udziału w wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole,
 10. służy pomocą rodzinie w zgłaszanych trudnościach,
 11. dba o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy przedszkolem i rodzicami,
 12. współpracuje z radą rodziców;

- dysponuje  środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. W realizacji tego zadania ściśle współpracuje z organem prowadzącym;

- jako gospodarz obiektu szkolnego:

 1. odpowiada za jego zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą,
 2. odpowiada materialnie za zinwentaryzowany majątek ruchomy przedszkola,
 3. troszczy się o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
 4. dba o przeglądy techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. przeprowadza bieżące remonty,
 6. poszukuje sponsorów i pozyskuje dodatkowe środki finansowe;

- w stosunku do innych instytucji i organizacji:

 1. organizuje promocję przedszkola, propagując jej osiągnięcia i cele,
 2. organizuje działania na rzecz środowiska lokalnego,
 3. reprezentuje przedszkole, podejmując współpracę z instytucjami zewnętrznymi, zgodnie z potrzebami i statutowymi zadaniami przedszkola, w tym, z Kościołem lokalnym, samorządem terytorialnym, organami administracji rządowej, przedszkolami Stowarzyszenia i prowadzonymi przez inne organy prowadzące, instytucjami kultury, sportu, oświaty i życia duchowego,
 4. współdziała ze przedszkolami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, warsztatów, wykładów i innych form sprzyjających realizacji celów przedszkola,
 5. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, zgodne z charakterem i statutowymi celami przedszkola,
 6. zapewnienia bieżącą opiekę zdrowotną nad dzieckiem, sprawowaną przez pielęgniarkę szkolną lub ośrodek zdrowia, zgodnie z podpisaną umową lub zasadami opieki zdrowotnej dotyczącymi placówek oświatowych w miejscu funkcjonowania przedszkola;
 7. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu o współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi poradniami i specjalistami
 8. wykonuje inne zadania zlecane, zgodnie z prawem, przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

- odpowiada za przygotowanie, aktualizację i realizację:

 1. Statutu przedszkola,
 2. Programu wychowawczo – profilaktycznego przedszkola,
 3. arkusza organizacji przedszkola,
 4. ramowych i szkolnych planów nauczania,
 5. planu nadzoru pedagogicznego i sprawozdania z jego realizacji,
 6. dokumentacji przebiegu nauczania,
 7. rocznego planu pracy przedszkola,
 8. szkolnego zestawu podręczników, których treść jest zgodna z charakterem przedszkola,
 9. rocznego sprawozdania przedstawianego organowi prowadzącemu,
 10. dokumentacji pracowników zatrudnionych w szkole,
 11. regulaminu rady pedagogicznej
 12. regulaminów szkolnych,
 13. tygodniowego planu lekcji i dyżurów na przerwach,
 14. innych, istotnych dla funkcjonowania przedszkola dokumentów;

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

- jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola, zatrudnieni w szkole nauczyciele i pracownicy dydaktyczni.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który:

- jako przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady;

- realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi w szkole przepisami prawa:

 1. niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole,
 3. rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

- z inicjatywy dyrektora przedszkole, organu prowadzącego przedszkole, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej albo na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

- przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

5. Zebrania rady pedagogicznej powinny posiadać część formacyjną i merytoryczną. Część formacyjna może mieć formę: konferencji, wykładu, lektury wybranego tekstu, rozmyślania, medytacji, dzielenia w grupie, świadectw, modlitwy osobistej lub wspólnotowej, nabożeństwa, Adoracji, Mszy świętej.

6. W odpowiedniej części zebrania rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek większości członków rady pedagogicznej.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

- zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

- uchwalanie Programu wychowawczo – profilaktycznego, spójnego z Programem wychowawczym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i Misją szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich;

- uchwalanie zmian w Statucie przedszkola;

- podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zatwierdzeniu projektów tych eksperymentów przez organ prowadzący;

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, która uwzględnia optymalne warunki integralnego rozwoju dzieci;

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

- propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Rada pedagogiczna opracowuje:

- Program wychowawczo – profilaktyczny, spójny z innymi dokumentami przedszkola;

- z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego projekty zmian w Statucie przedszkola.

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych podczas tego zebrania, a szczególnie tych, które mogą naruszać dobro przedszkola lub dobra osobiste członków społeczności szkolnej.

 

Przedszkolna rada rodziców

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą wybierać swoich przedstawicieli do występujących w ich imieniu organów:

- Przedszkolnej rady rodziców, reprezentującej ogół rodziców przedszkola;

- rad oddziałowych, reprezentujących rodziców jednego oddziału.

2. Rodzice, których dzieci uczęszczają do jednego oddziału, dokonują wyboru dwu lub trzyosobowej rady oddziałowej:

- podczas pierwszego w roku szkolnym spotkania wychowawców oddziałów z rodzicami;

- w głosowaniu tajnym;

- rodziców jednego ucznia, reprezentuje jeden rodzic.

3. Członkowie rady oddziałowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami rady oddziałowej i wchodzi w skład Szkolnej rady rodziców.

4. Członkowie przedszkolnej rady rodziców wybierają w głosowaniu tajnym przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

5. Zebrania przedszkolnej rady rodziców, w miarę potrzeb, zwołuje jej przewodniczący.

6.Rada oddziałowa, w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem przedszkola, wspiera statutowe zadania przedszkola, realizowane wobec uczniów właściwego oddziału.

7. Przedszkola rada rodziców, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, a także wychowawcami i nauczycielami, wspiera statutowe zadania przedszkola, zwiększając skuteczność jej działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych, wpływających na rozwój uczniów. W szczególności:

- uczestniczy w życiu wspólnoty szkolnej;

- współorganizuje Święto Komisji Edukacji Narodowej i święto patronalne przedszkola;

- pomaga w organizacji innych uroczystości i wydarzeń;

- wspomaga działania integracyjne i formacyjne;

- podejmuje działania na rzecz uczniów potrzebujących pomocy;

- wspiera rozwój bazy materialnej przedszkola, w tym działania związane z remontami i inwestycjami;

- podejmuje inicjatywy promujące przedszkole w środowisku.  

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Przedszkolna rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady przechowywania i wydatkowania funduszy przedszkolna rady rodziców określa przyjęty przez nią regulamin.

 

Współpraca organów przedszkola

1. Wszystkie organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują, kierując się zasadą wzajemnego szacunku i dobra wspólnego, jakim jest przedszkole.

2. Każdy z organów działa zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami.

3. Koordynatorem działań organów przedszkola jest dyrektor przedszkola.

4. Spory pomiędzy organami przedszkola, w którym stroną nie jest dyrektor przedszkola, rozstrzyga dyrektor przedszkola.

5. W przypadku, gdy stroną w sporze jest dyrektor przedszkola, problem bada i rozstrzyga organ prowadzący. Organ prowadzący podejmuje arbitraż na podstawie pisemnego wniosku jednej ze stron sporu

 

Metadane

Data publikacji : 21.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maria Dragon

Opcje strony

do góry