Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

https://spsk.bip-e.pl/psk/podmioty-podlegle/przedszkola/przedszkole-stowarzysze-7/15733,III-ZAKRES-I-CELE-DZIALALNOSCI-przedmiot-dzialalnosci.html
2021-10-26, 05:19

III. ZAKRES I CELE DZIAŁALNOŚCI (przedmiot działalności)

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA.

 1. Główną zasadą pracy przedszkola jest uszanowanie prymatu osoby nad działaniem. Podmiotem działań przedszkola jest dziecko – a nie grupa, osoba ludzka – a nie zbiorowość. Praca wychowawcza i dydaktyczna domaga się od nauczycieli i wychowawców przede wszystkim indywidualnych kontaktów z uczniami. W wychowaniu i dydaktyce, praca z grupą nigdy nie zastąpi wartości indywidualnego spotkania z dzieckiem.
 2. Celem przedszkola jest dążenie do integralnego rozwoju dziecka. Rozwój ten dokonuje się w pięciu podstawowych płaszczyznach:
 1. płaszczyzna formacji fizycznej;
 2. płaszczyzna formacji społecznej;
 3. płaszczyzna formacji kulturowej (w tym rozwój intelektualny);
 4. płaszczyzna formacji moralnej;
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone przepisami prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem, w sposób harmonijny traktując je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne.

W pracy dydaktycznej przedszkole kładzie nacisk na:

 1. zapewnienie możliwości zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności, na poziomie umożliwiającym dzieciom kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia, realizując co najmniej ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 2. indywidualizację kształcenia realizowaną stosownie do potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania;
 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka;
 4. problemowe poznawanie praw i zjawisk;
 5. rozumienie przekazywanej wiedzy;
 6. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 7. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie;
 8. rozbudzanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra;
 9. kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw;
 10. wprowadzanie dziecka w świat nauki, kultury i sztuki;
 11. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i udzielaniem pierwszej pomocy;
 12. prowadzenie edukacji regionalnej;
 13. prowadzenie edukacji ekologicznej;
 14. kształtowanie postawy przedsiębiorczości i zaradności, w powiązaniu z jej moralnymi aspektami i poczuciem służby drugiemu człowiekowi;
 15. rozbudzanie u dzieci potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć wychowania fizycznego, organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, różnych form współzawodnictwa sportowego.

W pracy wychowawczej przedszkole troszczy się o:

 1. osobowy, indywidualny kontakt z dzieckim, jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób wychowania;
 2. kształtowanie zdrowego środowiska wychowawczego, jako wspólnoty przedszkolnej opartej na relacjach osób;
 3. wspieranie wychowawczej roli rodziny;
 4. kształtowanie postaw i umiejętności społecznych dziecka;
 5. formację do prawdziwej miłości, jako bezinteresowna służba na rzecz innych;
 6. kształtowanie u uczniów samodzielności w dążeniu do dobra;
 7. naukę samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności;
 8. wychowanie do odkrywania i poszanowania dobra wspólnego, jakim są rodzina, grupa, przedszkole,szkoła, Ojczyzna, świat przyrody, dobra kultury i dobra materialne;
 9. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich i dobra wspólnego;
 10. kształtowanie u dzieci postawy dialogu;
 11. kształtowanie miłości Ojczyzny i poczucia odpowiedzialności za nią;
 12. kształtowanie poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
 13. poznawanie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego (w tym moralnych) oraz sposobów obrony przed nimi. 

W działaniach opiekuńczych przedszkole dąży do skutecznego zapewnienia dzieciom przebywającym pod jej opieką bezpieczeństwa oraz właściwych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego poprzez:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osobowego, rozumianego jako poczucia bycia akceptowanym i przyjętym we wspólnocie ze wszystkimi swoimi słabościami, talentami i potrzebami;
 2. udzielanie dzieciom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i intelektualnych dziecka oraz troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;
 4. uświadamianie dzieciom związku między duchowym, a psychicznym i fizycznym zdrowiem człowieka;
 5. odpowiednią organizację zajęć, wyjazdów przedszkolnych :
 1. wychowawcy grup zapoznają dzieci z obowiązującymi ich zasadami bezpieczeństwa, 
 2. za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć, zarówno w obiektach przedszkola, jak i poza nimi, odpowiadają prowadzący je nauczyciele,
 3. za bezpieczeństwo dzieci  podczas drogi na zajęcia odbywające się poza siedzibą przedszkola odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora przedszkola;
 4. za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek, warsztatów, rekolekcji i innych wyjazdowych form zajęć odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora przedszkola. Kierownik wycieczki zapoznaje uczestników z regulaminem wyjazdu oraz przygotowuje i przedstawia dyrektorowi przedszkola dokumentację zgodną z przepisami dotyczącymi organizacji turystyki krajowej i zagranicznej;
 1. planowanie zajęć z uwzględnieniem zasad higieny nauki i pracy;
 2. wyposażenie i utrzymywanie budynku przedszkola wraz z należącym do niego otoczeniem w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. zapewnienie dzieciom możliwości całorocznego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 4. zapewnienie bieżącej opieki zdrowotnej nad dzieckiem, sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną lub ośrodek zdrowia, zgodnie podpisaną umową lub zasadami opieki zdrowotnej dotyczącymi placówek oświatowych w miejscu funkcjonowania przedszkola;
 5. w sytuacji, gdy doszło do wypadku należy niezwłocznie udzielić poszkodowanej osobie pierwszej pomocy i wezwać służby medyczne (np. pogotowie ratunkowe), powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ciężkiego wypadku, również pracownika BHP i organ prowadzący;
 6. organizowanie dla pracowników przedszkola stosownych szkoleń w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 7. zobowiązanie wszystkich osób przebywające na terenie przedszkola do stosowania się do ustanowionych przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie przedszkola;
 8. zabezpieczenie przedszkolnych urządzeń z dostępem do Internetu przed możliwością korzystania za ich pośrednictwem z niepożądanych treści;
 9. propagowanie zdrowego stylu życia i nauki;
 10. organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie przedszkola;
 11. organizowanie lub świadczenie pomocy socjalnej, korzystając z posiadanych możliwości;
 12. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym warunków uwzględniających realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przepisach prawa.

      Działania profilaktyczne

 1. Działania profilaktyczne w przedszkolu prowadzone są w oparciu o cele zawarte w Statucie przedszkola i spójny z nimi Program wychowawczo – profilaktyczny przedszkola.
 2. Przedszkole prowadzi działania profilaktyczne wobec uczniów poprzez:
 1. wzmacnianie więzi dzieci z rodzicami;
 2. budowanie wspólnoty przedszkolnej, jako zdrowego środowiska wychowawczego, przyjaznego dzieciom;
 3. głębszy, życzliwy kontakt między nauczycielem i dzieckiem;
 4. umieszczenie osoby i jej integralnego rozwoju w centralnym punkcie pracy edukacyjnej i wychowawczej;
 5. przyjęcie i akceptację dziecka z jego zaletami i trudnościami;
 6. dostrzeganie i zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka;
 7. dostrzeganie i zaradzanie trudnościom dziecka;
 8. dostosowanie treści, metod i form kształcenia do możliwości dziecka;
 9. indywidualne rozmowy z dzieckiem, motywujące go do podjęcia konstruktywnych postanowień osobistych;
 10. rozbudzanie zainteresowania własnym rozwojem;
 11. przekazywanie właściwej i obiektywnej orientacji moralnej;
 12. zakorzenienie wartości moralnych i społecznych (patriotyzm, wrażliwość na potrzeby innych, szacunek dla dobra wspólnego);
 13. wiarygodność nauczycieli, którzy sami spełniają kryteria wymagania proponowane dzieciom;
 14. jednolity system oddziaływań wychowawczych;
 15. jasne określenie wymagań i konsekwencji nieprawidłowego zachowania oraz zdecydowane reagowanie wobec zaistniałego zła;
 16. organizację pracy przedszkola, która angażuje wszystkie dzieci w realizację podejmowanych zadań;
 17. stosowanie metod nauczania inspirujących i wzmacniających zainteresowanie nauką;
 18. obecność treści profilaktycznych i wychowawczych w nauczaniu różnych przedmiotów;
 19. szkolenia nauczycieli, które mają na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych;
 20. realizację programów edukacyjnych dla rodziców;
 21. diagnozowanie problemów przedszkola i podejmowanie planowych działań zaradczych, które powinny prowadzić do eliminacji czynników ryzyka;
 22. zapraszanie specjalistów na zebrania rady pedagogicznej i spotkania z rodzicami;
 23. współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
 24. korzystanie, w formie uzupełnienia, z programów profilaktycznych spójnych z programem wychowawczo - profilaktycznym przedszkola,
 25. monitorowanie i ocenianie podjętych działań.

 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH

 1. Celem wychowania w oddziałach przedszkolnych jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
 2. Zadaniem w oddziałach przedszkolnych jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
 3. Oddział przedszkolny realizuje cele wychowania przedszkolnego i zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze swym charakterem.

W pracy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych kładzie się nacisk na:

 1. zapewnienie możliwości zdobywania osiągnięć umożliwiających dzieciom podjęcie nauki na pierwszym etapie edukacji, realizując programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. indywidualizację nauczania – uczenia się realizowaną stosownie do potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania;
 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka;
 4. problemowe poznawanie praw i zjawisk;
 5. rozumienie przekazywanej wiedzy;
 6. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 7. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie;
 8. rozbudzanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra;
 9. wprowadzanie dziecka w świat nauki, kultury i sztuki;
 10. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności związanych z promocją i ochroną zdrowia;
 11. prowadzenie edukacji regionalnej;
 12. prowadzenie edukacji ekologicznej;
 13. rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.   

W pracy wychowawczej troszczy się o:

 1. osobowy, indywidualny kontakt z dzieckiem, jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób wychowania;
 2. kształtowanie zdrowego środowiska wychowawczego, jako wspólnoty przedszkolnej opartej na relacjach osób;
 3. wspieranie wychowawczej roli rodziny;
 4. kształtowanie postaw i umiejętności społecznych dziecka;
 5. formację do prawdziwej miłości, jako bezinteresownej służby na rzecz innych;
 6. kształtowanie u dzieci samodzielności w dążeniu do dobra;
 7. naukę samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności;
 8. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich i dobra wspólnego;
 9. kształtowanie miłości Ojczyzny i poczucia odpowiedzialności za nią;
 10. kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
 11. poznawanie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego (w tym moralnych) oraz sposobów obrony przed nimi.

​     W działaniach opiekuńczych oddział przedszkolny dąży do skutecznego zapewnienia dzieciom przebywającym pod jego opieką bezpieczeństwa oraz właściwych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego poprzez:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osobowego, rozumianego jako poczucia bycia akceptowanym i przyjętym we wspólnocie ze wszystkimi swoimi słabościami, talentami i potrzebami;
 2. udzielanie dzieciom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i intelektualnych dziecka oraz troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;
 4. wyposażenie i utrzymywanie budynku szkoły wraz z należącym do niego otoczeniem w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. zapewnienie dzieciom możliwości całorocznego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 6. zapewnienie bieżącej opieki zdrowotnej nad dzieckiem, sprawowanej przez pielęgniarkę lub ośrodek zdrowia, zgodnie podpisaną umową lub zasadami opieki zdrowotnej dotyczącymi placówek oświatowych w miejscu funkcjonowania oddziału przedszkolnego;
 7. organizowanie dla pracowników stosownych szkoleń w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 8. zobowiązanie wszystkich osób przebywające na terenie szkoły do stosowania się do ustanowionych przepisów i obowiązujących regulaminów;
 9. zabezpieczenie przedszkolnych urządzeń z dostępem do Internetu przed możliwością korzystania za ich pośrednictwem z niepożądanych treści;
 10. propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję i ochronę zdrowia;
 11. organizowanie lub świadczenie pomocy socjalnej, korzystając z posiadanych możliwości.
 12. organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie przedszkola;
 13. ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców;

Metadane

Data publikacji : 21.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maria Dragon

Opcje strony