Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

IV. ORGANIZACJA I ORGANY SZKOŁY

SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY

Nauczyciele

Szkoła zakłada, że pracujący w niej nauczyciele będą dla swoich wychowanków prawdziwymi mistrzami na ścieżkach nauki i wiary. Dlatego od nauczyciela oczekuje się:

 1. dążenia do własnego integralnego rozwoju, a w szczególności, stałej formacji ducha i umysłu;
 2. wysokiego i stale podnoszonego poziomu kwalifikacji zawodowych, uwzględniających potrzeby i zadania statutowe oraz charakter szkoły;
 3. corocznego udziału w rekolekcjach i szkoleniach organizowanych przez organ prowadzący oraz pielęgnowania życia wewnętrznego, będącego motorem i źródłem rozwoju osobowości;
 4. podejmowania duchowości nieautorytarnej, która zakłada uznanie prawdy o sobie;
 5. podejmowania duchowości wydarzeń, która polega na uznaniu, że wydarzenia i każdy napotkany człowiek pochodzą od Boga;
 6. stawania w prawdzie, która jest podstawą procesu dydaktycznego i wychowawczego;
 7. łączenia tego co najpiękniejsze z historii polskiej kultury i oświaty z wymogami współczesności.

W wykonywanej pracy nauczyciel powinien:

 1. realizować statutowe cele szkoły;
 2. rzetelnie – z troską o dobro ucznia – realizować swoje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
 3. indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. podejmować pracę z każdym uczniem z jednakowym zaangażowaniem, bez względu na jego uzdolnienia, dysfunkcje, czy trudności wychowawcze;
 5. twórczo kształtować osobowości swoich wychowanków poprzez nawiązywanie bliskiego i przyjaznego kontaktu z jednoczesnym stawianiem wymagań uwzględniających możliwości ucznia;
 6. dbać o osobowe i fizyczne bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów;
 7. pracować z uczniami nie ograniczając się do kontaktu podczas zajęć szkolnych;
 8. troszczyć się o obecność prawdy w treściach nauczania oraz dobra i miłości w pracy wychowawczej;
 9. odpowiedzialnie włączać się w proces edukacyjno-wychowawczy szkoły zgodnie z jej charakterem;
 10. budować klimat, który tworzy ze społeczności szkolnej wspólnotę ludzi sobie bliskich, życzliwych i wzajemnie się wspierających w poszukiwaniu prawdy, odkrywaniu piękna i czynieniu dobra;
 11. dbać o kontakt indywidualny z uczniem i rodzicem, rozumiany jako prawdziwe spotkanie osób.

Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel w szczególności ponosi odpowiedzialność za:

 1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod i form pracy;
 2. jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 3. sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów;
 4. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów oraz ich integralnego rozwoju;
 5. bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas przerw, dowozów;
 6. budowanie wspólnoty szkolnej;
 7. życzliwą współpracę z rodzicami, opartą na szacunku i poszukiwaniu dobra;
 8. tworzenie przyjaznej atmosfery pracy;
 9. powierzone mienie szkoły.

Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy, którego celem jest realizacja zadań statutowych szkoły. Upoważnia to nauczyciela do:

 1. podejmowania inicjatywy opracowywania programów nauczania;
 2. dobierania treści, metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej zgodnie z potrzebami uczniów, podstawą programową kształcenia ogólnego, Statutem szkoły, Programem wychowawczym Stowarzyszenia i spójnym z nim Programem wychowawczo – profilaktycznym oraz Misją szkół Stowarzyszenia;
 3. proponowania do nauczanego przedmiotu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów;
 4. zgłaszania projektów i propozycji innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych, z zachowaniem trybu zgodnego z przepisami prawa;
 5. dobierania właściwych form współpracy z rodzicami;
 6. występowania z uzasadnionymi wnioskami o zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, materialnej lub innej dla wymagających takiego wsparcia uczniów;
 7. proponowania uzasadnionych rozwiązań organizacyjnych dotyczących pracy szkoły;
 8. podejmowania inicjatywy pracy na rzecz środowiska lokalnego, wynikającej z misji szkoły.

Wykonując swoją pracę nauczyciel może oczekiwać:

 1. wsparcia w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych;
 2. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 3. pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i w integralnym rozwoju;
 4. sprawiedliwej oceny i wynagrodzenia za swoją pracę.

Wygląd nauczyciela podczas zajęć i wydarzeń szkolnych, a także pozaszkolnych, gdy sprawuje opiekę nad uczniami lub reprezentuje szkołę, powinien być stosowny do pełnionej roli i służyć realizowanym przez niego celom, a w szczególności:

 1. powinien być schludny, stonowany i elegancki;
 2. dostosowany do okoliczności;
 3. powinien wspomagać budowanie autorytetu nauczyciela;
 4. nie powinien budzić poczucia konfliktu z głoszonymi wartościami;
 5. nie powinien koncentrować zbytniej uwagi podopiecznych (na przykład poprzez swoją ekstrawagancję, eksponowanie części ciała, zbytni przepych);
 6. nie powinien pozostawać w sprzeczności z ogólnymi wymaganiami stawianymi uczniom, zachowując różnicę pomiędzy oczekiwaniami stosowanymi wobec osoby dorosłej i dziecka;
 7. strój powinien być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć i nie powodować zagrożenia dla podopiecznych.

Szczegółowe zadania nauczycieli i innych pracowników oraz organizację ich pracy określa Regulamin pracowniczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Uczniowie

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez dyrektora szkoły na mocy jego decyzji, na zasadach powszechnej dostępności, na podstawie wniosku rodzica i złożenia wymaganych dokumentów w tym orzeczenia do kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną (specjalistyczną), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnego z przepisami prawa oświatowego.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego, podejmuje dyrektor szkoły. Jeżeli przyjęcie takiego kandydata powoduje konieczność zmian organizacyjnych w pracy szkoły lub przynosi dodatkowe koszty, dyrektor szkoły podejmuje taką decyzję po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 3. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium powinno być dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że tworzymy dla niego najkorzystniejsze warunki, przygotowujące go do wchodzenia w dorosłe życie, w tym także do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych.

Prawa ucznia:

Uczniowie mają prawo do:

 1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
 2. podmiotowego i życzliwego ich traktowania;
 3. poznania programu nauczania, jego treści, celów i stawianych wymagań;
 4. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania oraz bieżącej o nich informacji;
 5. stosowania przez prowadzących zajęcia zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności zgodnych z zapisami niniejszego Statutu;
 6. otrzymania pomocy w przypadku trudności;
 7. zachowania w organizacji życia szkolnego właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 8. wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim i organizacjach działających w szkole;
 9. wybierania władz samorządu uczniowskiego i kandydowania do nich;
 10. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 11. proponowania rodzaju zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwój ich zainteresowań i zdolności;
 12. organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 13. korzystania ze świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła, według przyjętych zasad;
 14. opieki duszpasterskiej;
 15. opieki medycznej w zakresie przewidzianym dla szkół;
 16. korzystania z zasad zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

W przypadku naruszenia praw ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć skargę:

 1. do dyrektora szkoły, jeżeli zawinił nauczyciel;
 2. do organu prowadzącego, jeżeli zawinił dyrektor.

Skarga może być złożona w ciągu siedmiu dni od zdarzenia.

Obowiązki ucznia

Obowiązkiem ucznia jest:

 1. troska o własne życie i zdrowie oraz wystrzeganie się nałogów, stosowania używek i postępowania niebezpiecznego dla zdrowia; 
 2. niepropagowanie zachowań zagrażających zdrowiu i życiu oraz unikanie umożliwiania dostępu do niebezpiecznych środków innym osobom;
 3. szanowanie każdej osoby, w tym członków rodziny i wspólnoty szkolnej;
 4. właściwe i taktowne zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 5. godne reprezentowanie szkoły;
 6. szanowanie katolickiego charakteru i wartości propagowanych w szkole, którą wybrali;
 7. właściwa postawa wobec tych wartości oraz symboli i tradycji, a także pogłębianie ich zrozumienia;
 8. troska o własny integralny rozwój;
 9. regularne uczęszczanie na lekcje, a także inne obowiązkowe i wybierane zajęcia;
 10. właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę, poprzez systematyczne przygotowywanie się do lekcji, punktualne przychodzenie na zajęcia, uzupełnianie braków w wiadomościach spowodowanych nieobecnością w szkole;
 11. sumienna praca podczas zajęć;
 12. usprawiedliwienie każdej nieobecności podczas zajęć, w sposób zgodny z zasadami przyjętymi w szkole;
 13. opuszczanie zajęć tylko w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych, w sposób zgodny z przyjętymi w szkole zasadami;
 14. uczestnictwo w modlitwie szkolnej, rekolekcjach i innych rodzajach formacji duchowej przeznaczonych dla uczniów;
 15. uczestnictwo w organizowanych przez szkołę uroczystościach;
 16. przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego, poleceń pracowników szkoły oraz decyzji dyrektora szkoły;
 17. skromne zachowanie i wygląd, zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole;
 18. przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole;
 19. troska o dobro wspólne, ład i porządek w szkole;
 20. szanowanie cudzej własności;
 21. szanowanie posiadanych dóbr, szczególnie tych, z których korzystanie zawdzięczamy pracy innych osób;
 22. naprawienie wyrządzonych szkód.

Rodzice

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo:

 1. uczestniczyć w życiu szkoły;
 2. oczekiwać od szkoły wysokiego poziomu nauczania i wychowania;
 3. oczekiwać realizacji Podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowego planu nauczania oraz zapewnienia lokalowych i materialnych warunków do ich realizacji;
 4. zapoznać się z programem edukacyjnym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania, z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 5. zapoznać się ze Statutem szkoły, Programem wychowawczym i Misją szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły i obowiązującymi regulaminami;
 6. do informacji na temat postępów w nauce, bieżących ocen i wyników klasyfikacji swojego dziecka;
 7. do informacji na temat integralnego rozwoju swojego dziecka;
 8. uczestniczyć w spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i modyfikowaniu programu działań dotyczącego ich dziecka, a także dokonywaniu jego oceny; 
 9. być wybierani i działać w radzie rodziców.

Od rodziców oczekuje się:

 1. współpracy ze szkołą w procesie kształcenia i wychowania dziecka, opartej na zasadzie wzajemnej lojalności;
 2. szanowania katolickiego charakteru i wartości propagowanych w szkole, którą wybrali dla swojego dziecka;
 3. przestrzegania Statutu szkoły i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego;
 4. współpracy w realizacji Programu wychowawczego i Misji szkół Stowarzyszenia oraz Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
 5. obecności na organizowanych przez szkołę zebraniach rodziców, spotkaniach z wychowawcą oddziału klasowego i konsultacjach dotyczących ich dziecka;
 6. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 7. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć;
 8. wspieranie realizacji zadań statutowych szkoły na miarę posiadanych możliwości.

Formy współpracy szkoły z rodzicami:

 1. działalność szkolnej rady rodziców;
 2. spotkania z rodzicami, podczas których otrzymują: bieżącą informację o postępach w nauce, sytuacji wychowawczej i integralnym rozwoju swojego dziecka, informacje o minionych i planowanych wydarzeniach szkolnych oraz ustalają wspólne działania i rozwiązania. Spotkania te organizowane są nie mniej niż sześć razy w roku szkolny i składają się z:
 1. zebrania ogólnego prowadzonego przez dyrektora szkoły, które posiada część formacyjną, informacyjną, a także w miarę potrzeb szkoleniową,
 2. oddziałowych spotkań wychowawców z rodzicami;

3. konsultacje i spotkania indywidualne z dyrektorem szkoły, wychowawcą oddziału klasowego, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem i innymi specjalistami pracującymi w szkole;

4. organizowanie zajęć otwartych dla rodziców;

5. udział rodziców w wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;

6. współorganizowanie wydarzeń szkolnych;

7. organizowanie dla rodziców szkoleń, warsztatów, spotkań ze specjalistami i innych form wspierania roli rodziny;

8. współdziałanie w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci potrzebujących takiej pomocy;

9. przekazywanie informacji rodzicom poprzez: stronę internetową, gazetki i tablice szkolne, korespondencję, rozmowy telefoniczne, szkolny biuletyn informacyjny;

10. wyrażanie wdzięczności rodzicom i podkreślanie ich szczególnego zaangażowania w życie szkoły poprzez: podziękowania ustne i pisemne w formie listów gratulacyjnych oraz dyplomów, nagradzanie książkami, przedmiotami związanymi z symboliką szkoły, przyznawanie „Złotej Tarczy”. 

ORGANIZACJA SZKOŁY

Jednostki organizacyjne szkoły

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, w którym realizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.
 3. Obowiązkowe i pozalekcyjne zajęcia edukacyjne realizowane są również w grupach:
 • międzyoddziałowych;
 • międzyklasowych;
 • międzyszkolnych;
 • wydzielonych z oddziałów, na przykład: koła (przedmiotowe, zainteresowań, charytatywne), zespoły (taneczne, muzyczne, teatralne), kluby (sportowe, dyskusyjne);
 • powstałych w wyniku podziału oddziału, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oświatowego.

4.Powołuje się je w oparciu o:

 • poziom umiejętności uczniów;
 • osobisty wybór uczniów wynikający z indywidualnych zainteresowań lub potrzeb;
 • płeć uczniów;
 • liczbę uczniów;
 • specyficzne potrzeby uczniów.

5. Liczbę uczniów w oddziałach i innych grupach określają przepisy prawa oświatowego oraz organ prowadzący, w momencie zatwierdzania arkusza organizacji szkoły.

6. Zajęcia obowiązkowe mogą być realizowane również jako nauczanie indywidualne, na podstawie stosownego orzeczenia, zgodnie z arkuszem organizacji szkoły.

Formy pracy szkoły

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z religii;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • inne zajęcia.

2.Organizacyjną formą zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest lekcja.

3.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

7. Godzina zajęć  prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut.

8. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 7, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem  ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

9Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze mogą być prowadzone w systemie innym niż lekcyjny, na przykład w postaci: rekolekcji, dni skupienia, uroczystości, zabaw dydaktycznych, warsztatów, prezentacji, konkursów, zajęć integracyjnych, lekcji muzealnych, teatralnych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, zawodów, chóru, wycieczek, zielonych szkół, rajdów i wypraw turystycznych, obozów i kolonii.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Szkoła udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), jako pierwszymi wychowawcami, odpowiedzialnymi za dziecko.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta może być udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na:
 • rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;
 • zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • wspieraniu jego potencjału rozwojowego;
 • stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Organizacja wolontariatu

 1. W szkole podejmowane są działania wolontariatu.
 2. Aktywność wspólnoty szkolnej związana z działaniami wolontariatu traktowana jest jako metoda wychowawcza poprzez którą:
 • kształtuje się zdrowe środowisko wychowawcze, oparte na relacjach osób;
 • stwarza się warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich i dobra wspólnego;
 • uwrażliwia się na cierpienia i potrzeby innych;
 • formuje się do prawdziwej miłości, jako bezinteresownej służby na rzecz innych;
 • uczy się udzielania pomocy potrzebującemu bliźniemu, bez względu na jego zalety i wady;
 • wychowuje się do odkrywania i poszanowania dobra wspólnego;
 • kształtuje się samodzielność w dążeniu do dobra;
 • kształtuje się postawy i umiejętności społeczne.

Zasady zatrudniania w szkole wolontariuszy określa Regulamin pracowniczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Zaplecze lokalowe

 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia:
 • pomieszczenia do nauki z wyposażeniem;
 • dostęp do obiektów sportowych;
 • świetlicę;
 • miejsce przeznaczone na modlitwę;
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 • pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

Świetlica

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, szczególnie ze względu na:

 1. czas pracy rodziców;
 2. organizację dojazdu do szkoły;
 3. stałe zwolnienie z zajęć, na przykład wychowania fizycznego, drugiego języka obcego;
 4. skierowanie przez wychowawcę lub innego nauczyciela w celu  uzyskania pomocy w odrabianiu zadań domowych;
 5. inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.

Celem działalności świetlicy jest:

 • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki;
 • kształtowanie zdrowego środowiska wychowawczego, jako wspólnoty opartej na relacjach osób;
 • organizowanie zajęć świetlicowych, uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, w szczególności zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny;
 • pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych;
 • kształtowanie postaw i umiejętności społecznych ucznia;
 • rozwijanie samodzielności;
 • przygotowanie odpowiednich warunków do odpoczynku;
 • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

Organizacja zajęć świetlicy:

 1. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, którymi opiekuje się nauczyciel wychowawca świetlicy.
 3. Liczba uczniów na zajęciach świetlicowych, pozostających pod opieką jednego nauczyciela jest uzależniona od ich niepełnosprawności i w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym nie powinna przekraczać 8 osób, a dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie powinna przekraczać 5 osób.
 4. Nauczyciel wychowawca świetlicy sporządza regulamin świetlicy szkolnej, który zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Regulamin powinien zawierać w szczególności:
 • godziny pracy świetlicy, uwzględniające plan lekcji i arkusz organizacji szkoły;
 • szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy;
 • osoby upoważnione do odbioru dziecka.

ORGANY SZKOŁY

1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. szkolna rada rodziców;
 4. samorząd uczniowski.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Błasiak

Opcje strony

do góry