Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

III. ZAKRES I CELE DZIAŁALNOŚCI

 
 1. Główną zasadą pracy szkoły jest uszanowanie prymatu osoby nad działaniem. Podmiotem działań szkoły jest uczeń – a nie klasa, osoba ludzka – a nie zbiorowość. Praca wychowawcza i dydaktyczna domaga się od nauczycieli i wychowawców przede wszystkim indywidualnych kontaktów z uczniami. W wychowaniu i dydaktyce, praca z klasą nigdy nie zastąpi wartości indywidualnego spotkania z uczniem.
 2. Celem szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju ucznia. Rozwój ten dokonuje się w pięciu podstawowych płaszczyznach:
 1. płaszczyzna formacji fizycznej;
 2. płaszczyzna formacji społecznej;
 3. płaszczyzna formacji kulturowej (w tym rozwój intelektualny);
 4. płaszczyzna formacji moralnej;
 5. płaszczyzna formacji duhowej;
 1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone przepisami prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem, w sposób harmonijny traktując je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne.

W pracy dydaktycznej szkoła kładzie nacisk na:

 1. zapewnienie możliwości zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności, na poziomie umożliwiającym uczniom kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia, realizując co najmniej ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 2. indywidualizację kształcenia realizowaną stosownie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania;
 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych ucznia;
 4. problemowe poznawanie praw i zjawisk;
 5. rozumienie przekazywanej wiedzy;
 6. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 7. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie;
 8. rozbudzanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra;
 9. kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw;
 10. wprowadzanie ucznia w świat nauki, kultury i sztuki;
 11. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i udzielaniem pierwszej pomocy;
 12. prowadzenie edukacji regionalnej;
 13. prowadzenie edukacji ekologicznej;
 14. kształtowanie postawy przedsiębiorczości i zaradności, w powiązaniu z jej moralnymi aspektami i poczuciem służby drugiemu człowiekowi;
 15. przygotowanie ucznia do wyboru kierunku dalszej nauki i zawodu, poprzez prowadzenie systemu doradztwa zawodowego;
 16. rozbudzanie u uczniów potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć wychowania fizycznego, organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, różnych form współzawodnictwa sportowego.

W pracy wychowawczej szkoła troszczy się o:

 1. osobowy, indywidualny kontakt z uczniem, jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób wychowania;
 2. kształtowanie zdrowego środowiska wychowawczego, jako wspólnoty szkolnej opartej na relacjach osób;
 3. wspieranie wychowawczej roli rodziny;
 4. kształtowanie postaw i umiejętności społecznych ucznia;
 5. formację do prawdziwej miłości, jako bezinteresowna służba na rzecz innych;
 6. kształtowanie u uczniów samodzielności w dążeniu do dobra;
 7. naukę samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności;
 8. wychowanie do odkrywania i poszanowania dobra wspólnego, jakim są rodzina, klasa, szkoła, Ojczyzna, świat przyrody, dobra kultury i dobra materialne;
 9. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich i dobra wspólnego;
 10. kształtowanie u uczniów postawy dialogu;
 11. kształtowanie miłości Ojczyzny i poczucia odpowiedzialności za nią;
 12. kształtowanie poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
 13. poznawanie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego (w tym moralnych) oraz sposobów obrony przed nimi.
 1. W działaniach opiekuńczych szkoła dąży do skutecznego zapewnienia uczniom przebywającym pod jej opieką bezpieczeństwa oraz właściwych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego poprzez:
 1. zapewnienie bezpieczeństwa osobowego, rozumianego jako poczucia bycia akceptowanym i przyjętym we wspólnocie ze wszystkimi swoimi słabościami, talentami i potrzebami;
 2. udzielanie uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i intelektualnych ucznia oraz troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;
 4. uświadamianie uczniom związku między duchowym, a psychicznym i fizycznym zdrowiem człowieka;
 5. odpowiednią organizację zajęć, przerw, wyjazdów szkolnych :
 1. wychowawcy klas zapoznają uczniów z obowiązującymi ich zasadami bezpieczeństwa, 
 2. nauczyciele opracowują regulaminy pracowni, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej i zapoznają z nimi uczniów,
 3. za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć, zarówno w obiektach szkoły, jak i poza nimi, odpowiadają prowadzący je nauczyciele,
 4. za bezpieczeństwo uczniów podczas drogi na zajęcia odbywające się poza siedzibą szkoły odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły
 5. za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele pełniący dyżury, zgodnie z harmonogramem i wyznaczonym zakresem. W salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach nieprzeznaczonych do spędzania przerw, uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką pracownika szkoły, który odpowiada za ich bezpieczeństwo;
 6. za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek, warsztatów, rekolekcji i innych wyjazdowych form zajęć odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Kierownik wycieczki zapoznaje uczestników z regulaminem wyjazdu oraz przygotowuje i przedstawia dyrektorowi szkoły dokumentację zgodną z przepisami dotyczącymi organizacji turystyki krajowej i zagranicznej;
 1. planowanie lekcji i innych zajęć z uwzględnieniem zasad higieny nauki i pracy;
 2. wyposażenie i utrzymywanie budynku szkoły wraz z należącym do niego otoczeniem w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. zapewnienie uczniom możliwości całorocznego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 4. zapewnienie bieżącej opieki zdrowotnej nad uczniem, sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną lub ośrodek zdrowia, zgodnie podpisaną umową lub zasadami opieki zdrowotnej dotyczącymi placówek oświatowych w miejscu funkcjonowania szkoły;
 5. w sytuacji, gdy doszło do wypadku należy niezwłocznie udzielić poszkodowanej osobie pierwszej pomocy i wezwać służby medyczne (np. pogotowie ratunkowe), powiadomić dyrektora szkoły, rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ciężkiego wypadku, również pracownika BHP i organ prowadzący;
 6. organizowanie dla pracowników szkoły stosownych szkoleń w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 7. zobowiązanie wszystkich osób przebywające na terenie szkoły do stosowania się do ustanowionych przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły;
 8. zabezpieczenie szkolnych urządzeń z dostępem do Internetu przed możliwością korzystania za ich pośrednictwem z niepożądanych treści;
 9. propagowanie zdrowego stylu życia i nauki;
 10. organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie szkoły;
 11. organizowanie lub świadczenie pomocy socjalnej, korzystając z posiadanych możliwości;
 12. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym warunków uwzględniających realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przepisach prawa.

      Działania profilaktyczne

 1. Działania profilaktyczne w szkole prowadzone są w oparciu o cele zawarte w Statucie szkoły i spójny z nimi Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
 2. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne wobec uczniów poprzez:
 1. wzmacnianie więzi uczniów z rodzicami;
 2. budowanie wspólnoty szkolnej, jako zdrowego środowiska wychowawczego, przyjaznego uczniom;
 3. głębszy, życzliwy kontakt między nauczycielem i uczniem;
 4. umieszczenie osoby i jej integralnego rozwoju w centralnym punkcie pracy edukacyjnej i wychowawczej;
 5. przyjęcie i akceptację ucznia z jego zaletami i trudnościami;
 6. dostrzeganie i zaspokajanie codziennych potrzeb ucznia;
 7. dostrzeganie i zaradzanie trudnościom ucznia;
 8. dostosowanie treści, metod i form kształcenia do możliwości ucznia;
 9. indywidualne rozmowy z uczniem, motywujące go do podjęcia konstruktywnych postanowień osobistych;
 10. rozbudzanie zainteresowania własnym rozwojem;
 11. przekazywanie właściwej i obiektywnej orientacji moralnej;
 12. zakorzenienie wartości moralnych i społecznych (patriotyzm, wrażliwość na potrzeby innych, szacunek dla dobra wspólnego);
 13. wiarygodność nauczycieli, którzy sami spełniają kryteria wymagania proponowane uczniom;
 14. jednolity system oddziaływań wychowawczych;
 15. jasne określenie wymagań i konsekwencji nieprawidłowego zachowania oraz zdecydowane reagowanie wobec zaistniałego zła;
 16. organizację pracy szkoły, która angażuje wszystkich uczniów w realizację podejmowanych zadań;
 17. stosowanie metod nauczania inspirujących i wzmacniających zainteresowanie nauką;
 18. obecność treści profilaktycznych i wychowawczych w nauczaniu różnych przedmiotów;
 19. wspieranie działań konstruktywnych grup rówieśniczych działających w ramach, na przykład harcerstwa, ruchów religijnych, wolontariatu, turystyki  i sportu;
 20. szkolenia nauczycieli, które mają na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych;
 21. realizację programów edukacyjnych dla rodziców;
 22. diagnozowanie problemów szkoły i podejmowanie planowych działań zaradczych, które powinny prowadzić do eliminacji czynników ryzyka;
 23. zapraszanie specjalistów na zebrania rady pedagogicznej i spotkania z rodzicami;
 24. współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
 25. korzystanie, w formie uzupełnienia, z programów profilaktycznych spójnych z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły,
 26. monitorowanie i ocenianie podjętych działań.

CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH

 1. Celem wychowania w oddziałach przedszkolnych jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
 2. Zadaniem w oddziałach przedszkolnych jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej                            w aspekcie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
 3. Oddział przedszkolny realizuje cele wychowania przedszkolnego i zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze swym charakterem.

W pracy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych kładzie się nacisk na:

 1. zapewnienie możliwości zdobywania osiągnięć umożliwiających dzieciom podjęcie nauki na pierwszym etapie edukacji, realizując programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. indywidualizację nauczania – uczenia się realizowaną stosownie do potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania;
 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka;
 4. problemowe poznawanie praw i zjawisk;
 5. rozumienie przekazywanej wiedzy;
 6. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 7. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie;
 8. rozbudzanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra;
 9. wprowadzanie dziecka w świat nauki, kultury i sztuki;
 10. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności związanych z promocją i ochroną zdrowia;
 11. prowadzenie edukacji regionalnej;
 12. prowadzenie edukacji ekologicznej;
 13. rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach             i zabawach.   

W pracy wychowawczej troszczy się o:

 1. osobowy, indywidualny kontakt z dzieckiem, jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób wychowania;
 2. kształtowanie zdrowego środowiska wychowawczego, jako wspólnoty przedszkolnej opartej na relacjach osób;
 3. wspieranie wychowawczej roli rodziny;
 4. kształtowanie postaw i umiejętności społecznych dziecka;
 5. formację do prawdziwej miłości, jako bezinteresownej służby na rzecz innych;
 6. kształtowanie u dzieci samodzielności w dążeniu do dobra;
 7. naukę samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności;
 8. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz bliźnich i dobra wspólnego;
 9. kształtowanie miłości Ojczyzny i poczucia odpowiedzialności za nią;
 10. kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
 11. poznawanie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego (w tym moralnych) oraz sposobów obrony przed nimi.
 1. W działaniach opiekuńczych oddział przedszkolny dąży do skutecznego zapewnienia dzieciom przebywającym pod jego opieką bezpieczeństwa oraz właściwych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego poprzez:
 1. zapewnienie bezpieczeństwa osobowego, rozumianego jako poczucia bycia akceptowanym i przyjętym we wspólnocie ze wszystkimi swoimi słabościami, talentami i potrzebami;
 2. udzielanie dzieciom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i intelektualnych dziecka oraz troszczenie się o zapewnienie mu równych szans;
 4. wyposażenie i utrzymywanie budynku szkoły wraz z należącym do niego otoczeniem w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. zapewnienie dzieciom możliwości całorocznego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 6. zapewnienie bieżącej opieki zdrowotnej nad dzieckiem, sprawowanej przez pielęgniarkę lub ośrodek zdrowia, zgodnie podpisaną umową lub zasadami opieki zdrowotnej dotyczącymi placówek oświatowych w miejscu funkcjonowania oddziału przedszkolnego;
 7. organizowanie dla pracowników stosownych szkoleń w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 8. zobowiązanie wszystkich osób przebywające na terenie szkoły do stosowania się do ustanowionych przepisów i obowiązujących regulaminów;
 9. zabezpieczenie przedszkolnych urządzeń z dostępem do Internetu przed możliwością korzystania za ich pośrednictwem z niepożądanych treści;
 10. propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję i ochronę zdrowia;
 11. organizowanie lub świadczenie pomocy socjalnej, korzystając z posiadanych możliwości.
 12. organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie szkoły;
 13. ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców;

Metadane

Data publikacji : 26.04.2021
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Kowalczyk
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Kowalczyk

Opcje strony

do góry